નિયમો અને શરતો – ઈસ્ટર નુ અઠવાડિયુ

નિયમો અને શરતો

 • આ પ્રમોશન માત્ર માન્ય ખાતું વૃદ્ધ ધારકો માટે જ ઉપલબ્ધ છે 18 અથવા વધારે.
 • જીએમટી ACST -9.30hrs સમકક્ષ છે, આ -1hr, PTZ + 8કલાક
 • This promotion will be active on 13thApril 2017 (જીએમટી).
 • બોનસ માટે પાત્ર થવા માટે, players must have received this email and deposit a minimum of £10 using the bonus code “20VINCI”‘
 • એક બોનસ 20 સ્પીનોની તમારા એકાઉન્ટમાં ઉમેરાશે.
 • These Spins will be worth 20p and valid on Da Vinci Diamonds.
 • ખેલાડીઓ દરેક મહત્તમ પ્રાપ્ત થશે 20 free spins on Da Vinci Diamonds on their first deposit within in the promotion period.
 • મુક્ત સ્પીનોની લાગી શકે છે 3 પ્રમોશન અંત કામ દિવસ તમારા ખાતામાં જમા કરી.
 • In order to activate the spins players must launch Da Vinci Diamonds only
 • સ્પીનોની મળ્યું બધા જીતેલી બોનસ ફંડમાં rewarded આવશે અને 30x કુલ રકમ બોનસ એક હોડ જરૂરિયાત મળ્યું વહન
 • This promotion will be active on 14th April 2017 (જીએમટી).
 • બોનસ માટે પાત્ર થવા માટે, player would of received this email, make a deposit a minimum of £10 using the bonus codeMATCH100
 • એક બોનસ 100% £ 100 ની મહત્તમ તે દિવસે તમારા પ્રથમ થાપણ તમારા એકાઉન્ટમાં ઉમેરાશે.
 • This bonus is only available on the first deposit in the promotional period
 • બોનસ લાગી શકે છે 3 પ્રમોશન અંત કામ દિવસ તમારા ખાતામાં જમા કરી.
 • 30x સ્ટાન્ડર્ડ હોડ જરૂરિયાતો બોનસ રકમ બોનસ પહેલાં લાગુ કરવા અથવા કોઈપણ આવ્યાં જીતેલી પાછી ખેંચી શકાય છે.
 • બોનસ ભંડોળ આ પ્રમોશન મળ્યું, માત્ર અમારી સ્લોટ રમતો રમવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
 • હોડ પહેલાં ભંડોળના પાછી સંપૂર્ણ છે એકાઉન્ટમાં તમામ બોનસ અને આ આભારી કોઈપણ જીતેલી ગેરમાન્ય કરશે.
 • બોનસ ભંડોળમાંથી મહત્તમ રૂપાંતરણ રકમ 4 એકસ બોનસ રકમ આપવામાં અંતે આવ્યાં આવશે. બોનસ ભંડોળ આપોઆપ કન્વર્ટ વખત હોડ સંપૂર્ણ છે.
 • માત્ર વાસ્તવિક મની રમતો પર કરવામાં wagers હોડ જરૂરિયાત તરફ યોગદાન આપશે. મફત રમતો રમે છે પર કરવામાં wagers હોડ જરૂરિયાત તરફ નથી ગણતરી કરશે.
 • એકવાર શ્રેય તમારા બોનસ માટે માન્ય રહે છે 28 દિવસ. તમે આ સમયગાળામાં હોડ જરૂરિયાતો પૂર્ણ ન જોઈએ, બાકીના બોનસ ભંડોળ તમારા એકાઉન્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
 • This promotion will be active on 15th April 2017 (જીએમટી).
 • બોનસ માટે પાત્ર થવા માટે, players must have received this email and deposit a minimum of £10 using the bonus codeCLEO50
 • એક બોનસ 50 સ્પીનોની તમારા એકાઉન્ટમાં ઉમેરાશે.
 • These Spins will be worth 20p and valid on Cleopatra
 • ખેલાડીઓ દરેક મહત્તમ પ્રાપ્ત થશે 50 free spins on Cleopatra on their first deposit within in the promotion period.
 • મુક્ત સ્પીનોની લાગી શકે છે 3 પ્રમોશન અંત કામ દિવસ તમારા ખાતામાં જમા કરી.
 • In order to activate the spins players must launch Cleopatra only
 • સ્પીનોની મળ્યું બધા જીતેલી બોનસ ફંડમાં rewarded આવશે અને 30x કુલ રકમ બોનસ એક હોડ જરૂરિયાત મળ્યું વહન
 • This promotion will be active on 16th April 2017 (જીએમટી).
 • બોનસ માટે પાત્ર થવા માટે, player would of received this email, make a deposit a minimum of £10 using the bonus codeBOOSTED
 • એક બોનસ 50% of your first deposit of that day up to a maximum of £250 will be added to your account.
 • This bonus is only available on the first deposit in the promotional period
 • બોનસ લાગી શકે છે 3 પ્રમોશન અંત કામ દિવસ તમારા ખાતામાં જમા કરી.
 • 30x સ્ટાન્ડર્ડ હોડ જરૂરિયાતો બોનસ રકમ બોનસ પહેલાં લાગુ કરવા અથવા કોઈપણ આવ્યાં જીતેલી પાછી ખેંચી શકાય છે.
 • બોનસ ભંડોળ આ પ્રમોશન મળ્યું, માત્ર અમારી સ્લોટ રમતો રમવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
 • હોડ પહેલાં ભંડોળના પાછી સંપૂર્ણ છે એકાઉન્ટમાં તમામ બોનસ અને આ આભારી કોઈપણ જીતેલી ગેરમાન્ય કરશે.
 • બોનસ ભંડોળમાંથી મહત્તમ રૂપાંતરણ રકમ 4 એકસ બોનસ રકમ આપવામાં અંતે આવ્યાં આવશે. બોનસ ભંડોળ આપોઆપ કન્વર્ટ વખત હોડ સંપૂર્ણ છે.
 • માત્ર વાસ્તવિક મની રમતો પર કરવામાં wagers હોડ જરૂરિયાત તરફ યોગદાન આપશે. મફત રમતો રમે છે પર કરવામાં wagers હોડ જરૂરિયાત તરફ નથી ગણતરી કરશે.
 • એકવાર શ્રેય તમારા બોનસ માટે માન્ય રહે છે 28 દિવસ. તમે આ સમયગાળામાં હોડ જરૂરિયાતો પૂર્ણ ન જોઈએ, બાકીના બોનસ ભંડોળ તમારા એકાઉન્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
 • This promotion will be active on 17th April 2017 (જીએમટી).
 • બોનસ માટે પાત્ર થવા માટે, players must have received this email and deposit a minimum of £10 using the bonus code “STAR25”
 • એક બોનસ 25 સ્પીનોની તમારા એકાઉન્ટમાં ઉમેરાશે.
 • આ સ્પીનોની વર્થ 10p અને Starburst પર માન્ય રહેશે
 • ખેલાડીઓ દરેક મહત્તમ પ્રાપ્ત થશે 25 તેમની પ્રથમ ડિપોઝિટ પર Starburst પર મુક્ત સ્પીનોની પ્રમોશન સમયગાળામાં અંદર.
 • મુક્ત સ્પીનોની લાગી શકે છે 3 પ્રમોશન અંત કામ દિવસ તમારા ખાતામાં જમા કરી.
 • ક્રમમાં માત્ર Starburst લોન્ચ જ જોઈએ સ્પીનોની ખેલાડીઓ સક્રિય કરવા માટે
 • સ્પીનોની મળ્યું બધા જીતેલી બોનસ ફંડમાં rewarded આવશે અને 30x કુલ રકમ બોનસ એક હોડ જરૂરિયાત મળ્યું વહન
 • This bonus will be active 18th April 2017 (જીએમટી).
 • To be eligible for a 50% up to £50 Bonus and 10 બોનસ સ્પીનોની, players must deposit a minimum of £10 using the bonus codeCLEOMATCH
 • એક બોનસ 50% of your first deposit up to a maximum of £50 will be added to your account.
 • 30x સ્ટાન્ડર્ડ હોડ જરૂરિયાતો બોનસ રકમ બોનસ પહેલાં લાગુ કરવા અથવા કોઈપણ આવ્યાં જીતેલી પાછી ખેંચી શકાય છે.
 • આ પ્રમોશન માત્ર પ્રમોશનલ સમયગાળા તમારા પ્રથમ થાપણ પર માન્ય રહેશે માત્ર.
 • The spins will be worth 20p and valid on Cleopatra
 • ખેલાડીઓ દરેક મહત્તમ પ્રાપ્ત થશે 10 spins on Cleopatra
 • Free spins and Bonuses can take up to 3 પ્રમોશન અંત કામ દિવસ તમારા ખાતામાં જમા કરી.
 • In order to activate the spins players must launch Cleopatra
 • સ્પીનોની મળ્યું બધા જીતેલી બોનસ ફંડમાં rewarded આવશે અને 30x કુલ રકમ બોનસ એક હોડ જરૂરિયાત મળ્યું વહન.
 • This promotion will be active on 19th April 2017 (જીએમટી).
 • બોનસ માટે પાત્ર થવા માટે, player would of received this email, make a deposit a minimum of £10 using the bonus codeMATCH200
 • એક બોનસ 200% of your first deposit of that day up to a maximum of £40 will be added to your account.
 • This bonus is only available on the first deposit in the promotional period
 • બોનસ લાગી શકે છે 3 પ્રમોશન અંત કામ દિવસ તમારા ખાતામાં જમા કરી.
 • 30x સ્ટાન્ડર્ડ હોડ જરૂરિયાતો બોનસ રકમ બોનસ પહેલાં લાગુ કરવા અથવા કોઈપણ આવ્યાં જીતેલી પાછી ખેંચી શકાય છે.
 • બોનસ ભંડોળ આ પ્રમોશન મળ્યું, માત્ર અમારી સ્લોટ રમતો રમવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
 • હોડ પહેલાં ભંડોળના પાછી સંપૂર્ણ છે એકાઉન્ટમાં તમામ બોનસ અને આ આભારી કોઈપણ જીતેલી ગેરમાન્ય કરશે.
 • બોનસ ભંડોળમાંથી મહત્તમ રૂપાંતરણ રકમ 4 એકસ બોનસ રકમ આપવામાં અંતે આવ્યાં આવશે. બોનસ ભંડોળ આપોઆપ કન્વર્ટ વખત હોડ સંપૂર્ણ છે.
 • માત્ર વાસ્તવિક મની રમતો પર કરવામાં wagers હોડ જરૂરિયાત તરફ યોગદાન આપશે. મફત રમતો રમે છે પર કરવામાં wagers હોડ જરૂરિયાત તરફ નથી ગણતરી કરશે.
 • માત્ર આ રમતો પર હોડ: ટ્રીપલ રેડ હોટ 7 મુક્ત ગેમ્સ, તે એક સમૃદ્ધ છોકરી, ટેક્સાસ ટી, ટ્રીપલ ડાયમંડ, 100,000 પિરામિડ, કેપ્ટન. શું માતાનો ટ્રેઝર ક્વેસ્ટ, માતાનો રાજા ફોર્ચ્યુન, ક્લિયોપેટ્રા, દા વિન્સી હીરા, ડાયમંડ રાણી, હોટ રોલ સુપર ટાઇમ્સ પે, મધ્યયુગીન નાણાં, નુવુ riche, Shamrockers Eire રોક, વેગાસ બેબી!, બિલાડીઓ, કિટ્ટી ઝગમગાટ, નોહ આર્ક, નોર્ડિક હીરોઝ, મૂંગી ફિલ્મ, વન Pixies, કાળી વિધવા, કેશ કોસ્ટર, ક્લિયોપેટ્રા પ્લસ, કોયોટે ચંદ્ર, દા વિન્સી હીરા દ્વિ નાટક, firehouse શિકારી શ્વાનોને, ગોલ્ડન દેવી, Goldify, સાન માર્કો ઓફ માસ્ક, પિરામિડ ઓફ ટ્રેઝર્સ, વુલ્ફ રન, મિસ Red, મિસ વ્હાઇટ, બબલ ક્રેઝ, ડેડ દિવસ, કૌટુંબિક વ્યક્તિ, ફાયર ઘોડા, ફાયર opals, ગાર્ડન પાર્ટી, ઘોસ્ટબસ્ટર્સ, ગોલ્ડન જંગલ, ગ્રાન્ડ રાજા, કેશ કોસ્ટર, ક્લિયોપેટ્રા પ્લસ, કોયોટે ચંદ્ર, દા વિન્સી હીરા, દ્વિ નાટક, firehouse શિકારી શ્વાનોને, ગોલ્ડન દેવી, Goldify, સાન માર્કો ઓફ માસ્ક, મય રિચીસ, પિરામિડ ઓફ ટ્રેઝર્સ, વુલ્ફ રન, મિસ Red, મિસ વ્હાઇટ, બબલ ક્રેઝ, ડેડ દિવસ, કૌટુંબિક વ્યક્તિ, ફાયર ઘોડા, ફાયર opals, ગાર્ડન પાર્ટી, ઘોસ્ટબસ્ટર્સ, ગોલ્ડન જંગલ, ગ્રાન્ડ રાજા, જીપ્સી ચંદ્ર, Hexbreaker 2, BloomJeopardy માં!, Prowling પેન્થર, સાઇબેરીયન સ્ટોર્મ, Fortune® ટૂર વ્હીલ, Fortune® ટ્રીપલ એક્સ્ટ્રીમ સ્પિન વ્હીલ, Fortune® Ultra5Reels વ્હીલ, લકી લેરી Lobstermania 2Natural પાવર્સ, એશિયન સ્વર્ગ, Sherlock Holmes The Hunt for BlackwoodtokidokiLucky Town, Cybertron માટે ટ્રૅન્સફૉર્મર્સ યુદ્ધ, કેન્ડી બાર, ઇજીપ્ટ ઓફ ક્રાઉન, ટ્રોય ટ્રેઝર્સ, 1421 ઝેંગ તેમણે વોયેજ, 100 લેડિઝ, 100 pandas, એપોલો રાઇઝિંગ, StinkinRich, વુલ્ફ રાઇઝિંગ, પશ્ચિમી સાહિત્યિક, starburst, Gonzo ક્વેસ્ટ, ટ્વીન સ્પિન, Spinata ગ્રાન્ડે, પિરામિડ, પિગી રિચીસ, જેક હેમર, હુક્સ હીરોઝ, મારા ઝાકઝમાળ, નિઓન STAX, જેક અને આ Beanstalk, વિજયી, રીલ રશ, લાઈટ્સ, ડિસ્કો સ્પીનોની, કોઈ પ્રિન્સેસ, પૌરાણિક કથાના મેઇડન, સ્પાર્ક્સ, સ્ટીકરો, મેજિક પોર્ટલ, Blackjack ઉત્તમ નમૂનાના, ફળ ખરીદી, ફૂલો, વરાળ ટાવર, fisticuffs, લકી માછલાં પકડનાર, ટોર્નાડો ફાર્મ બચવાની, Subtopia, જેક હેમર 2, મહાવિસ્ફોટ, સ્લોટ્સ રાજા, ગ્લો, મિસ્ટ્રી માસ્ટર ઓફ, ડ્રાઇવ, Aloha, ચેમ્પિયન્સ કપ, Nrvna, જ્યારે પિગ ઉડાન, એટલાન્ટિસ ઓફ રહસ્યો, ફેરીટેલ દંતકથાઓ:રેડ રાઇડિંગ હૂડ, યુદ્ધખોર નેતાઓને:પાવર ઓફ ક્રિસ્ટલ્સ, ક્રિસમસ સિક્રેટ્સ, Joker Pro will count towards the reduction of the wagering requirement.
 • બોનસ ભંડોળમાંથી મહત્તમ રૂપાંતરણ રકમ 4 એકસ બોનસ રકમ આપવામાં અંતે આવ્યાં આવશે. બોનસ ભંડોળ આપોઆપ કન્વર્ટ વખત હોડ સંપૂર્ણ છે.
 • નીચેના પાકીટ હોડ જરૂરિયાત તરફ અને આ ક્રમમાં સહયોગ કરશે: રીયલ કેશ, બોનસ અને પછી FreeSpin બોનસ.
 • હોડ પહેલાં ભંડોળના પાછી સંપૂર્ણ છે એકાઉન્ટમાં તમામ બોનસ અને આ આભારી કોઈપણ જીતેલી ગેરમાન્ય કરશે.
 • એકવાર શ્રેય તમારા બોનસ માટે માન્ય રહે છે 7 દિવસ. તમે આ સમયગાળામાં હોડ જરૂરિયાતો પૂર્ણ ન જોઈએ, બોનસ ભંડોળ બાકી આ પ્રમોશન માંથી તમારા એકાઉન્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
 • બોનસ ક્રેડિટ્સ મુક્તિ અને અસમર્થ નીચેના રમતો પર વાપરી શકાય છે: એલિયન્સ, ડ્રેક્યુલા, Guns ‘NRoses, જિમી હેન્ડ્રીક્સ, સાઉથ પાર્ક, સાઉથ પાર્ક રીલ કેઓસ, ડિવાઇન ફોર્ચ્યુન, ઇનવિઝિબલ મેન, ક્લિયોપેટ્રા MegaJackpot, સાઇબેરીયન સ્ટોર્મ Megajackpot, Megajackpots ઇસ્લે O'Plenty, વુલ્ફ રન Megajackpot, સ્ટાર લેન્ટર્ન્સ Megajackpot, ગોંગ ક્ઝી ફા સીએઆઇ, વધુ વાંદરા તારાઓની જેકપોટ, એક જાતનું ભૂત jackpots, વીનસ્ટાર, ન્યાય લીગ, બેટમેન, સુપરમેન, ફ્લેશ, લીલા ફાનસ, હોલી મેડિસન સાથે સાંજે, સાયકો, જેમ્સ ડીન, પિગ વિઝાર્ડ, Thunderstruck II અને એવલોન.
 • મેનેજમેન્ટ કોઇ પ્રમોશનલ ચુકવણી રોકવું અધિકાર અનામત રાખે છે, તો તે માને છે કે પ્રમોશન દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને / અથવા જ્યાં ઓફર શરતો પરિપૂર્ણ ન હોય.
 • ખેલાડીઓ યાદ આવે છે કે માત્ર એક બોનસ કોઇ એક સમયે સક્રિય હોઇ શકે છે. પર જાઓ કૃપા કરીને “profile” વિભાગ તમારા સમગ્ર બાકી બોનસ કતાર સમીક્ષા કરવા માટે.
 • મેનેજમેન્ટ રદ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે, સમાપ્ત અથવા કોઇ સ્પર્ધા અથવા પ્રમોશન બદલી (અથવા તેના નિયમો) કોઈપણ સમયે અને પહેલાં સૂચના વગર.
 • ધોરણ શરતો & શરતો લાગુ પડે છે.
 • મેનેજમેન્ટ નિર્ણય બધા કિસ્સાઓમાં અંતિમ છે.