ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും

New Players Only. 30X വഗെരിന്ഗ് ആവശ്യകതകൾ, മാക്സ് ക്സ൪ ബാധകമാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ. £ 10 കുറഞ്ഞത് ദെപൊസിത്.സ്ലൊത് മാത്രം ഗെയിംസ്.  ടി&ച്സപ്പ്ല്യ്